Οδηγός του πολίτη

Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
 
1. Αίτηση 
2. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / άδεια παραμονής
3. Α.Φ.Μ.
4. ΑΜΚΑ
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
    (σε περιπτώσεις αλλοδαπών μεταφρασμένο και στα ελληνικά)
6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
    (σε περιπτώσεις αλλοδαπών μεταφρασμένη και στα ελληνικά)
7. Πιστοποιητικό γιατρού / μαίας / νοσοκόμου
8. Επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης (σε          περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του δικαιολογητικού 7).
9. Προθεσμία: 10 ημέρες
 
Δήλωση Βάπτισης
(στον τόπο γέννησης ή στον τόπο βάπτισης με
 έκθεση)
 
 
 
 
 
 
Ονοματοδοσία
 
 
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση Ιερέα.
3. Αστυνομική Ταυτότητα / διαβατήριο / άδεια παραμονής
4. Σε περίπτωση έκθεσης, Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τελευταίου
    εξαμήνου
5. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών γεννημένων στο εξωτερικό,
   πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και στα ελληνικά
6. Προθεσμία: 90 ημέρες
 
1. Ταυτότητες γονέων
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86
 
 
Άδεια πολιτικού γάμου
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.
3. Υπεύθυνη Δήλωση
4. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.
5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου    εφόσον υπάρχει θάνατος.
6. Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
7. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από   δημόσιο ταμείο.
    Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν πρόσθετα:
8. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα   γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
9. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
10. Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής
 
Καταχώρηση Υιοθεσίας (στη μόνιμη κατοικία)
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας
4. Έκθεση επίδοσης
5. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή παραίτηση από ένδικα μέσα
6. Προθεσμία: 30 ημέρες από το δικαιολογητικό 5
 
Καταχώρηση διαζυγίου (στο τόπο τέλεσης του γάμου)
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Για πολιτικό γάμο
    α. Τελεσίδικη (Πρωτοδικείου) απόφαση λύσης γάμου
    β. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
    γ. Παραίτηση από ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
4. Για θρησκευτικό γάμο, διαζευκτήριο από μητρόπολη
5. Προθεσμία: 30 ημέρες
 
Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
1. Αστυνομική Ταυτότητα Νεκρού
2. Βεβαίωση του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του   νεκρού
 
Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
1. Αίτηση
2. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
3. Για θρησκευτικό γάμο, δήλωση γάμου του Ιερέα
4. Για πολιτικό γάμο , δήλωση γάμου Δημάρχου για την τέλεσή του
5. Διαβατήριο / άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
6. Προθεσμία: 40 ημέρες
 
Διόρθωση Κυρίου Ονόματος,
Ημερομηνίας γέννησης, έτους γέννησης
 
 
 
Μεταβολές ιθαγένειας
1. Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης
2. Έκθεση επίδοσης
3. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή παραίτηση από ένδικα μέσα
4. Προθεσμία: 30 ημέρες από το δικαιολογητικό 3
 
1. Αίτηση
2. Διαβατήριο / ταυτότητα
3. Απόφαση πολιτογράφησης
4. Πρακτικό ορκωμοσίας
5. ΦΕΚ
6. Προθεσμία: 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης
 
Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ)
Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
 
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατό
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Γάμου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Γέννησης
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Θανάτου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για επιδόματα πολυτέκνων
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης για ταυτότητα
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης,
Βάπτισης, Ονοματοδοσίας, Γάμου, Θανάτου
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
3. Εξουσιοδότηση αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο
 

AΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.
3. Υπεύθυνη Δήλωση
4. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.
5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
6. Ημερήσια τοπική Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
7. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.
Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν πρόσθετα:
8. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
9. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
10. Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής

Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Βεβαίωση εισφοράς σε γη και χρήμα
Αποδεικτικό πληρωμής
Αίτημα τροποποίησης πολεοδομικού
τοπογραφικό
Βεβαίωση ιδιοκτησίας
 
Δήλωση ιδιοκτησίας
Βεβαίωση αρίθμησης & ονοματοθεσίας
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση εντός/ εκτός κτηματογράφησης
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση παλαιότητας -προϋπάρχοντα του 1955
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας
Βεβαίωση υψομέτρου
Τοπογραφικό
Βεβαίωση εντός/εκτός ορίων δήμου
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση εντός/ εκτός ορίων οικισμού
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο
Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδων
 
Τοπογραφικό
Συμβόλαιο

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ