Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού βοσκότοπου στην θέση «ΡΟΥΓΑ» της Τ.Κ Παλιαμπέλων έκτασης 70 στρεμμάτων.

Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού βοσκότοπου στην θέση «ΡΟΥΓΑ» της Τ.Κ Παλιαμπέλων έκτασης 70 στρεμμάτων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ Διακηρύσσει ότι: Σύμφωνα με την αριθ. 84/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου - Βόνιτσας και την αριθ.99/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού βοσκότοπου στην θέση «ΡΟΥΓΑ» της Τ.Κ Παλιαμπέλων έκτασης 70 στρεμμάτων. Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για έξι (6) έτη και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως και την παράδοση του χώρου. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) κατ΄ έτος πλέον χαρτόσημο και ΟΓΑ αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο σύμφωνα με τον επίσημο πληθωρισμό. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας την 14η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρας 11:00 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στη αρμόδια επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά :

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ