Πολιτικοί Γάμοι

AΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.
3. Υπεύθυνη Δήλωση
4. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.
5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
6. Ημερήσια τοπική Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
7. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.
Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν πρόσθετα:
8. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
9. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
10. Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ