EN | GR A  A  A

ηλεκτρονικές υπηρεσίες

εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) (23 Μαρτίου 2018)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα    19-3-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ:  2752

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 300 02

Τηλέφωνο:2643360117-116                                       ΠΡΟΣ:

FAX:26430 22556      1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας

3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση για την οικονομική ενίσχυση δημότη για την καταστροφή της οικίας του λόγω πυρκαγιάς- Αναμόρφωση προϋπολογισμού.(Εισηγητής Δήμαρχος)

2. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, σε εφαρμογή της αριθ. 173/21-02-2018 απόφασης του Γ΄ τμήματος  του ΑΣΕΠ. (Εισηγητής κ. Κουνέλης Ιωάννης)

 

3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, γεννηθέντων το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

4. Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. ) για το 1ο υποέργο με τίτλο « Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας-Παλιοπήγαδο-Μουτζούρια ΔΕ Μεδεώνος», της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας-Παλιοπήγαδο-Μουτζούρια ΔΕ Μεδεώνος», του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, του Μέτρου 4- Υπομέτρο 4.3. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 949896 (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

5. Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για συσσίτια, καύσιμα, φάρμακα και ειδών παντοπωλείου». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

 

6. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης - Υποβολή Πρότασης - Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας -Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» του Άξονα Προτεραιότητας 10 με τίτλο «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Βόνιτσας».(Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

7. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης -Υποβολή Πρότασης -Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας -Επάρκειας Ομάδας Έργου με τίτλο Δράσης «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών στα Όχθια Παλαίρου». (Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

9. Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 18317/28-12-2017 ένστασης της ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ αναδόχου του έργου : «Αναστήλωση - Ανάδειξη Κινηματογράφου ΛΑΪΣ και Μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο» κατά του εγγράφου 16626/20-12-2018 της Διευθύνουσας υπηρεσίας. (Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

10. Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 412/11-01-2018 ένστασης της ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ, αναδόχου του έργου : «Αναστήλωση - Ανάδειξη Κινηματογράφου ΛΑΪΣ και Μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο» κατά της αριθμ. 18272/27-12-2017 απόφασης της Διευθύνουσας υπηρεσίας περί επιβολής ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου. (Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

11. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της εταιρείας ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ (αναδόχου) κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Δ. Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Δ. Βόνιτσας» (Εισηγήτρια κ. Φιώρου Πολυξένη)

 

13. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

15. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.( Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

 

 

Το κείμενο δεν μπόρεσε να ανακτηθεί

 

Αρχείο 1: προσκληση 23-3-2018.docx

Δημοσιεύτηκε: 21/03/2018

είσοδος
συνδεθείτε με τα στοιχεία εγγραφής σας

newsletter
sign up to our newsletter
Name:
email: