Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο  χώρο παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους, θεσπιστηκε με τον Νόμο 4442/16

Χρήσιμες πληροφορίες


 • Με τις διατάξεις του Ν.4442/2016  και την ΚΥΕ 16228/2017 , θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της δραστηριότητας σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
 • Η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπεται ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας της γνωστοποίησης ή μετά από έγκριση από την αρμόδια αρχή λειτουργίας.
 • Γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.
 • Έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.
 • Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.
 • Με την γνωστοποίηση -η οποία ενέχει θέση ΑΔΕΙΑΣ ίδρυσης και λειτουργίας –  ο επιχειρηματίας ενημερώνει τη διοίκηση για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Η κάθε  επιχείρηση οφείλει να διατηρεί στο στο αρχείο της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Μόνο μετά  την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.


 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360110

Email: [email protected]

Σχετική Νομοθεσία


Με τις διατάξεις του Ν.4442/16 θεσπίστηκε νέο γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με το Ν.4442/16, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4442/16 (άρθρα 27-38), πλην των κέντρων διασκέδασης, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28, καθώς και των άρθρων 29 και 30. (άρθρο 27 και 28 παρ.1 Ν.4442/16)
Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’ του Ν.4442/16 (άρθρα 27-38). (άρθρο 32 Ν.4442/16)
Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι

 

 • Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης περί δυνατότητα ίδρυσης δραστηριότητας σε συγκεκριμένη θέση

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης    αίτηση για         τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία .

Στην αίτηση δηλώνεται τα στοιχεία του φορέα δραστηριότητας, τη θέση της εγκατάστασης (διεύθυνση- συντεταγμένες), και  το είδος του καταστήματος, ( κατηγορία –  υποκατηγορία,-κωδικός  ΚΑΔ σύμφωνα με το παράρτημα του Ν. 4442/2016

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
  • Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .
  • Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία  δηλώνει ρητώς ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
 3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη).
 4. Βεβαίωση χρήση γης (από  Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων)- Αναζητείται υπηρεσιακά .
 5. Βεβαίωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων , σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 – Αναζητείται υπηρεσιακά.

 

 • Διαδικασία Υποβολής Γνωστοποίησης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017 “Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016” σας γνωρίζουμε ότι από 06/06/2017, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.

Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet). Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα.

Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.

Αρχεία

 • Αίτηση Χορήγησης βεβαίωσης Εγκατάστασης

 • Βεβαίωση Αποστάσεων

 • Υπεύθυνη Δήλωση ΜΗ Ύπαρξης Κανονισμού

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ύπαρξης Κανονισμού

 • Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230_τΑ_07 12 2016)

 • ΚΥΕ 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ τ.Β/1723)

 • Εγκύκλιος για τη Λειτουργία Γνωστοποιήσεων Ν.4442-2016

 • Τήρηση Αρχείου στην Εγκατάσταση του Καταστήματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


 1. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας για την έκδοση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων (για περιπτώσεις νέων πεζόδρομων – πλατειών κλπ.)
 2. Αίτηση ενδιαφερομένου

Δικαιολογητικά για περίπτερα και καταστήματα με άδεια τσιγάρων:


 1. Φωτοτυπία της άδειας τσιγάρων από τη Νομαρχία η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
 2. Αίτηση ενδιαφερομένου

Προσοχή: Ο νόμος προβλέπει για κάθε περίπτερο ή κατάστημα με άδεια τσιγάρων, 1 μεγάλο και 1 μικρό ψυγείο και 1 τ.μ. εμπορεύματα. Όλα τα πέραν αυτών χρεώνονται με πρόστιμο διπλάσιο του αναλογούντος τέλους, το οποίο αποστέλλεται το επόμενο έτος.(Άρθρο 26 του Ν. 1828/89)

Δικαιολογητικά για εμπορικά καταστήματα:


 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:


 • Βάση του Ν.1080/80 θα πρέπει να εκδοθεί άδεια κοινόχρηστου χώρου πριν την χρήση αυτού. Κάθε χρόνο για την αίτηση της πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη διαδικασία αυτή απαιτείται Δημοτική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία μας.
 • Εάν τα δικαιολογητικά είναι σωστά, είναι πλέον εφικτό να εκδοθεί η άδεια ακόμα και την ίδια ημέρα, εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή.
 • Σύμφωνα με τις 868/2004 και 906/2007 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου από 1/1/2008, για να εκδοθεί άδεια κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το κατάστημα, πρέπει να μείνει ελεύθερος χώρος (χωρίς δέντρα, στύλους, ομπρέλες, τέντες και λοιπά εμπόδια) για την διέλευση πεζών 1,50 μέτρο και για τα υφιστάμενα πεζοδρόμια 0,90 μέτρα πλάτος.

Αρχεία

 • Αίτηση για Έκδοση Αδειών Κοινοχρήστων Χώρων

Χρήσιμες πληροφορίες:


 • Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της είναι αρμοδιότητα των Δήμων.
 • Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών(λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί προέγκριση για την εγκατάστασης της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση.
 • Η άδεια λειτουργίας ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται μόνο αν εξακολουθούν να πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης:


 1. Αίτηση
 2. Διάγραμμα της περιοχής
 3. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία και της τήρησης της απόστασης από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία ή/και από χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.)

*Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για άδεια μόνιμης εγκατάστασης:


 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 3. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 4. Βεβαίωση έναρξης –άσκησης επιτηδεύματος από ΔΟΥ
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας
 6. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης ( για εκτός οικισμού)
 7. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης  και  σχεδιαγράμματα κάτοψης εις τριπλούν.
 8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για θεματικά πάρκα (για εκτάσεις από 10 στρ. και άνω)
 9. Παράβολο
 10. Γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων»
 11. Έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (αν απαιτείται)
 12. Βεβαίωση για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών
 13. Βεβαίωση περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 14. Βεβαίωση  για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.
 15. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων.
 16. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όταν πραγματοποιούνται πτήσεις
 17. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
 18. Γνωμάτευση κτηνιάτρου αν πρόκειται για έκθεση ζώων
 19. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
 20. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
 21.  Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο

Αρχεία

 • Αίτηση για τη προέγκριση της Αδειας Μόνιμης Εγκατάστασης

 • Αίτηση-για-τη-χορήγηση-της-Αδειας-Μόνιμης-Εγκατάστασης

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου

Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων είναι αρμοδιότητα των Δήμων.
Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο, μετά από προέγκριση.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 2. Διάγραμμα της περιοχής
 3. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (Εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας)
 4. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία
 • Δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας Παιδότοπου (κλειστού ή υπαίθριου) που λειτουργεί ως ΑΜΙΓΗΣ επιχείρηση:

A) ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

 1.  Aίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπεύθυνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
 2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.
 4. Αν πρόκειται για εταιρεία, α) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας), β) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας και γ) δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
 5. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λ.π.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α , διάγραμμα ροής όπου απαιτείται ). Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου και οι τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 6. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
 7. Βεβαίωση ελέγχου των προδιαγραφών των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεωρήσεις πρέπει να εκδίδονται από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα .
 8. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. 1. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων και 2. Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 , όπως αυτό ισχύει».
 10. Δημοτική Ενημερότητα
 11. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία ΔΟΥ (παρ.9 άρθρο 8 Ν.1882/90)

B) ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο. (παρ. 2β άρθρο 7 ΚΥΑ 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007 τεύχος Β’)

 • Δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας Παιδότοπου (κλειστού) που λειτουργεί σε επιχείρηση με διαφορετική δραστηριότητα

Για παιδότοπο που πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτα η υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ (Ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230/τεύχος Α΄/07-12-2016), η με την αρ. αποφ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τεύχος Β΄/18-05-2017) και η υπ΄αρ. πρωτ. Φ15/οικ. 62588/754 (ΑΔΑ : ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, και εν συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς έκδοση παραβόλου, εφόσον έχει εκδοθεί κατά την υποβολή γνωστοποίησης.

Κατόπιν εκδόσεως άδειας παιδότοπου, υποβάλλεται εκ νέου μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίηση μεταβολής που θα συμπεριλαμβάνει τη νέα δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αυτή ο παιδότοπος πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληροί τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 6 της ΚΥΑ 36873/(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1364 τεύχος Β 2/8/2007).

Χρήσιμες πληροφορίες:

 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται ενώπιόν μας).
 • Ο υπεύθυνος πρέπει να εξασφαλίζει τον επανέλεγχο της παιγνιδοκατασκευης σε ετήσια βάση από τον αναγνωρισμένο φορέα έλεγχου και να συμμορφώνεται εντός της τασσόμενης από τον αυτόν προθεσμίας προς τις διορθωτικές ενέργειες που συστήνονται καθώς και την τήρηση φάκελου κατασκευαστή, φάκελου συντήρησης και βιβλίου συμβάντων.
 • Οι υπεύθυνοι λειτουργίας πρέπει να αναρτούν στο χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες για :
  • Την άδεια λειτουργίας παιδότοπου
  • Τις απαιτήσεις των μέτρων προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδοκατασκευων
  • Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του παιδότοπου και τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Τον αριθμό τηλεφώνου πρώτων βοηθειών και πυροσβεστικής υπηρεσίας
  • Την απαγόρευση καπνίσματος

 

 

Αρχεία

 • Αίτηση Προέγκρισης

 • Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

 • Αίτηση Χορήγησης Άδειας

 • Υπεύθυνη Δήλωση μή Καταδίκης

 • ΚΥΑ 36873/2007

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και οι αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου χρειάζεται να διαθέτουν Βιβλίο αναφοράς Ν. 3868/2010 και συγκεκριμένα :

 • Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. αριθμ. 104720 Κ.Υ.Α. το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο,μεγέθους Α4 και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ.
 • Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή  (Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας )
 • Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην Αδειοδοτούσα Αρχή με Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599.
 • Η μη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου»), συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α. Μετά την έγγραφη και αιτιολογημένη μείωση ή διαγραφή του προστίμου από τον προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Προϊστάμενο, τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το Βιβλίο Αναφοράς της επιχείρησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
 2. Μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
 3. Βιβλίο Αναφορών μεγέθους Α4, με χοντρό εξώφυλλο 100 φύλλων αριθμημένο ανά σελίδα
 4. Ταυτότητα του προσώπου που προσκομίζει το βιβλίο αναφορών