Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΕΤΗΤΗ”στα πλαίσια κατασκευής του έργου«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΥΦΟΥ».

προϋπολογισμού : 700.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Συμπληρωματικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημ. Σχολείο Παλαίρου και Δημοτικών κτιρίων».

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας  σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 7330/17-05-2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ44ΠΩ6Ζ-Γ9Σ) προτίθεται να υλοποιήσει το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημ. Σχολείο Παλαίρου και Δημοτικών κτιρίων»,με CPV 45259900-6 :Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Υποβολή αιτήσεων παροχής τροφών σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Μετά από απόφαση της Δημοτικής Αρχής από Δευτέρα 03/06/2024 όσοι επιθυμούν τροφές για σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πρέπει να κάνουν γραπτώς αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου πλησίον του Αγίου Σπυρίδωνα Βόνιτσας (Γραφεία Κοινωφελής Επιτροπής) και να γίνει καταγραφή από αρμόδιους των ζώων αυτών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946215329 – 6984258346 Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ακτίου Βόνιτσας […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ της ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)διάρκειας πέντε (5) μηνών για κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμίαΠΕΝΤΕ (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμουήτοι έως και την 16/05/2024.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας». Καλείστε όπως προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στις 10 05 […]

Ανάρτηση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ 6002315, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας που εδρεύει στην Βόνιτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Οι ενδιαφερόμενοι […]