Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Εγγραφές – Μεταβολές στα Δημοτολόγιο – Μητρώα

Για Εγγραφές και Μεταβολές στα Δημοτολόγια και Μητρώα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360110

Email: [email protected]

Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων, που καταρτίσθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται ως «αδήλωτοι». Οι αδήλωτοι έχουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τους γραμμένους στα μητρώα αρρένων Έλληνες υπηκόους .

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο – αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.

Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με θεώρηση από το Ελληνικό Προξενείο ή μετάφραση από Έλληνα δικηγόρο και σφραγίδα από δικηγορικό σύλλογο).
 6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με θεώρηση από το Ελληνικό Προξενείο ή μετάφραση από Έλληνα δικηγόρο και σφραγίδα από δικηγορικό σύλλογο).
 7. Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
 8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
 9. Διαβατήρια γονέων
 10. Ταυτότητα ελληνική γονέα

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:


 

 1. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
 2. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
 3. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Ανήλικου Αδήλωτου

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Ανήλικου Αδήλωτου εξωτερικού

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του)
 4. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του)
 5. Δύο φωτογραφίες.
 6. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποια Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
 7. Φωτοτυπία διαβατηρίου του
 8. Ελληνική ταυτότητα γονέων

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:


 

 1. Αίτηση – Δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.
 2. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
 3. Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
 4. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
 5. Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
 6. Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Ενήλικου Αδήλωτου

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Ενήλικου Αδήλωτου εξωτερικού

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
 3. Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
 5. Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
 6. Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
 7. Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
 8. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
 9. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
 10. Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους.
 11. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
 13. Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Στα Μητρώα Αρρένων Αλλοδαπού Άρρενος Υιοθετηθέντος

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
 2. Πράξη καθορισμού ηλικίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του νόμου, όπως ειδικότερα διαλαμβάνεται στην υποπαράγραφο δ, περιπτώσεις γγ και δδ της παρ. 1.
 3. Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα αρρένων αλλοδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, των οποίων το έτος γεννήσεως καθορίζεται από τον αρμόδιο νομάρχη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου β της παρ. 1 του άρθρου 4 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του αυτού νόμου, η πράξη καθορισμού ή ηλικίας του νομάρχη δεν πρέπει να είναι ξεχωριστή αλλά να είναι ενσωματωμένη στη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Ταυτότητα

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Νέας μερίδας δημότη μεταφορά από πατρική