Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ληξιαρχικές Πράξεις

Για έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360110

Email: [email protected]

Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται;


Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων;


 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση;


Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 1. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του.
 2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 3. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος. 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:


 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αρχεία

Αίτηση για την χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων, γέννησης – θανάτου.

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;


Η βάπτιση δηλώνεται:

 1. Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση,
 2. ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου. Στη προκειμένη περίπτωση κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δημοτικής Ενότητας Ακτίου – Βόνιτσας, μπορεί να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ακτίου – Βόνιτσας.

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;


Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση;


Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού


 • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ακτίου- Βόνιτσας, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ακτίου- Βόνιτσας.

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου;


Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.
Εκπρόθεσμη δήλωση:

 • Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 €.
 • Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος


Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι και οι δύο  ή ο ένας εκ των δύο ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου


 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

Ιερολόγηση Πολιτικού Γάμου

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:
1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος ( Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου


 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

Σύμφωνο Συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.


Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων  ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.


 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο**).

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

** Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού


Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της αντίστοιχης Δ.Ε Ακτίου – Βόνιτσας.

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης


Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσμη δήλωσης (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)


 • Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
 • Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί


Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού


Για Έλληνες πολίτες

 1. Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάμου των γονέων.
 3. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 5. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 6. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 7. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

Για πολίτες 3ης χώρας

 1. Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 2. Διαβατήρια και των δύο γονέων
 3. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 4. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη**.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο*.

 

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

**Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Δήλωση διαζυγίου που απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση


Προθεσμία Δήλωσης:: Ένας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Δικαστική απόφαση
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων &
 • Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

Εκπρόθεσμη δήλωση:


Μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013)
Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο:
α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας &
β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα.
Υπόχρεοι για τη δήλωση:


Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αρχεία

Έντυπο Δήλωσης Διαζυγίου.

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;


Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.
Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου;


Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24 ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (έως ότου διευκρινιστεί νομικά).

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος;


Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος ή κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου απαιτούνται:


 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή δήλωση απώλειας υπογραμμένη από το δηλούντα.

 

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται:


 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  2. Δικαστική απόφαση
  3. Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.
 2. Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
  Όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος. Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
  1. Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.
 3. Με άδεια Ληξιάρχου
  Όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση.

 

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Διόρθωσης Ληξιαρχικών Πράξεων

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/76 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4144/2013 είναι:
Νομιμοποίηση, αναγνώριση, αποκήρυξη, αμφισβήτηση, προσβολή της πατρότητας, υιοθεσία τέκνου και λύση αυτής , λύση ή ακύρωση γάμου, λύση του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκη ή μεταβολή ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου.

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή
Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

 • Ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας &
 • Ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις (άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε) δηλ παράβολα χαρτοσήμου 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα.

Σχετικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση κλπ., πληροφορίες δίνονται στο Ληξιαρχείο.