Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ληξιαρχικές Πράξεις

Για έκδοση εγγράφων Μεταδημότευσης παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.


Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360110

Email: [email protected]

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και στο Δημοτολόγιο για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία.
 2. Βεβαίωση από τη Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας για διετή τουλάχιστον κατοικία.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 ότι είναι άγαμος.
 4. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Μεταδημότευσης Άγαμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Ανοίγματος Οικογενειακής Μερίδας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
 3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Επαναδημότευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Οταν είναι γραμμένο σαν διαζευγμένο σε Δήμο ή Κοινότητα, πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας με πλήρη στοιχεία, στο οποίο όμως θα γράφονται και τα στοιχεία του πρώην συζύγου, τα παιδιά που απέκτησε και τα στοιχεία του πρώην συζύγου, τα παιδιά που απέκτησε και τα στοιχεία του διαζυγίου (δικαστική απόφαση και διαζευκτήριο για θρησκευτικό γάμο ή δικαστική απόφαση που έγινε αμετάκλητη για πολιτικό γάμο).
 2. Οταν δεν είναι γραμμένο σαν διαζευγμένο σε Δήμο ή Κοινότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένο και το διαζύγιο (διαζευκτήριο για θρησκευτικό γάμο και δικαστική απόφαση με έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα για πολιτικό γάμο).
 3. Βεβαίωση από τη Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο Χανίων.
 4. Ιδιωτικό συμφωνητικό και δικαστική απόφαση (για συναινετικό διαζύγιο) ή δικαστική απόφαση (για αντιδικία διαζύγιο) για τον καθορισμό επιμέλειας των ανήλικων παιδιών.
 5. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Μεταδημότευσης Διαζευγμένου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Μεταδημότευσης Συζύγου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (αφού έχει πρότινος κατατεθεί εκκαθαριστικό 2 ετών από την ημερομηνία αιτησης)
 4. Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Μεταδημότευσης Λόγω Γάμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 4. Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Μεταδημότευσης