Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις

Για έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων  παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείται για την άμεση εξυπηρέτηση σας, την πύλη WWW.GOV.GR

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360110

Email: [email protected]

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται μόνον από την Δημοτική Ενότητα Άκτιου – Βόνιτσας

 •  Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8.00-14.30.
 •  Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία του αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Χάριν διευκόλυνσης των Ελλήνων του εξωτερικού δεχόμαστε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης από τους ίδιους τους δημότες. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας τους, και αποστέλλονται κατευθείαν στην προξενική αρχή της επιλογής τους.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή email:


 • για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,
 • το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία  Εκκαθαριστικού εφορίας των τελευταίων 2 ετών
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας με τα στοιχεία της διεύθυνσης

 

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Έκδοσης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης και Εντοπιότητας απαιτείται μόνο:


 

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Πιστοποιητικού Γέννησης – Εντοποιότητας

Για έκδοση από τον Δήμο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται:


 

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:


 

 1. Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς:
  • Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς:
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

Την δήλωση συμπληρώνει με τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενος.

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών

Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

 • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
 • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
 • Για Προξενικές Αρχές
 • Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Για τη Στρατολογία

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων