Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Πολιτικοί Γάμοι

Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360110

Email: [email protected]

Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας.

Για την τέλεση  του Πολιτικού Γάμου απαιτούνται:


α) Κοινή αίτηση  (χορηγεί ο Δήμος έντυπο)
β) Οι άδειες γάμου  και των δύο μελλόνυμφων.
Κατά την τέλεση του γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους και δύο ενήλικους μάρτυρες(μπορεί να είναι και συγγενείς τους) με τις ταυτότητες τους.Στο Δημαρχείο Πλατανιά (τόπος τέλεσης πολιτικών γάμων) οι γάμοι τελούνται εργάσιμες ημέρες και  ώρες. (σχετ.υπ΄αρ.47/99 πράξη Δημάρχου).

 

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Τέλεσης Γάμου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται χωριστά από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση  (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Ε1 για την απόδειξη της κατοικίας.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 4. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνεται ότι:

  α. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α .Κ
  β. είναι κάτοικος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
  γ. αν τελεί πρώτο  γάμο ή δεύτερο κ .λ. π  (Ο Δήμος χορηγεί υπεύθυνες δηλώσεις)

-Για ανήλικους (κάτω των 18 ετών )     : Χρειάζεται δικαστική απόφαση.
-Για τους διαζευγμένους                       : Ληξιαρχική πράξη γάμου  στην οποία να  αναφέρεται η λύση του  γάμου από το Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου γάμου.
– Για τους χήρους /ες                           : Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 1. Δημόσια γνωστοποίηση του γάμου (άρθ.1369 Α .Κ ) σε μία τοπική εφημερίδα:Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
  Ο……..του….. και……της…..το γένος ………που γεννήθηκε ….και κατοικεί………και η ……..του….    και …..της…..το γένος   ………που   γεννήθηκε   ….και κατοικεί ………. πρόκειται να παντρευτούν  στο Δήμο …………..
 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
 3. Παράβολο αξίας  15 ευρώ.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας , προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
Η άδεια εκδίδεται σε 7 εργάσιμες ημέρες και ισχύει για 6 μήνες.
Η τέλεση του πολιτικού γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όποιο Δήμο επιθυμεί.

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται χωριστά από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Ε1 για την απόδειξη της κατοικίας.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και όπου απαιτείται σφραγίδα APOSTILLE (Σφραγίδα Χάγης) στο πρωτότυπο και στη μετάφραση. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της Χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.(Ακαδημίας 3 Σύνταγμα).
 4. Βεβαίωση Προξενείου ή Πρεσβείας (στην Ελλάδα περί μη κωλύματος γάμου η οποία πρέπει να αναφέρει και το βαθμό γάμου (επικυρωμένη ως προς το γνήσιο υπογραφής του προξένου που την εξέδωσε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου
 6. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας  ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες  κρατών- μελών της Ε.Ε)
 7. Σε περίπτωση ύπαρξης Διαζυγίου, (το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο)
 8. Σε περίπτωση Χηρείας, (ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
 9. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).
 10. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μια μέρα σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα. Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα, σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση τους. (Στη δημοσίευση δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου)
 11. Παράβολα αξίας 15,00 ευρώ.

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:


 1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.
 4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αρχεία

 • Έντυπο αίτησης άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς

Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότες.

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση του Ν.1599/86 (όμοια με τους έλληνες πολίτες)
 3. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας

 *Τα τρία παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

 *Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό Βάφτισης του Πατριαρχείου

 1. Ταυτότητα
 2. Παράβολο αξίας ευρώ 15.
 3. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου

Αρχεία 

 • Έντυπο Αίτησης Άδειας Πολιτικού Γάμου Για Έλληνες Πολίτες Εξωτερικού

 1. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κώλυμα να συνάψει γάμο και στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του άλλου μελλονύμφου.
  Για υπηκόους Ουγγαρίας, Εσθονίας,, Η.Π.Α., Ρωσίας και Βουλγαρίας απαιτείται Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (δεν απαιτείται επικύρωση για το Προξενείο Εσθονίας).
 1. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 2. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).
 3. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:


 1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.
 4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αρχεία

 • Έντυπο Αίτησης Άδειας Πολιτικού Γάμου