Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

        Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 19-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-3-2020) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων: