Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας θα πραγματοποιήσει την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»προυπολογισμού 717.650,00€ μηδενικού ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017