Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Καλεί σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020 και 2021 και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 324.545,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τις εταιρίες ή τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν νομίμως λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων να συμμετέχουν στην διαδικασία καταθέτοντας τις προσφορές τους για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω τμήματα – ομάδες καθώς και για το σύνολο των τμημάτων, που αφορούν στα ΚΑΥΣΙΜΑ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και των Νομικών του Προσώπων. Η ανωτέρω ανάθεση με διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. α΄, του Ν. 4412/2016.