Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.» Προϋπολογισμού : 52.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση ζημιών που έχει υποστεί το κοιμητήριο Κατούνας λόγω των έντονων έκτακτων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας τα τελευταία χρονικά διαστήματα. Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν είναι: Θα διαμορφωθεί ο χώρος εισόδου στη Βόρεια πλευρά στο παλαιό κοιμητήριο Κατούνας ώστε να διευθετηθούν τα επιφανειακά όμβρια ύδατα για την αποφυγή διείσδυσης στο υπέδαφος και την αντιμετώπιση των φαινομένων καθίζησης που παρατηρούνται στο εσωτερικού του κοιμητηρίου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο σημείο είναι οι εξής: • θα γίνει κατασκευή στηθαίου στο δρόμο που κατευθύνεται προς το νεκροταφείο σε μήκος 55,00m ώστε να εμποδίζει τα όμβρια από την ανεξέλεγκτη ροή τους στην επιφάνεια του εδάφους και να τα οδηγεί σε τάφρο που θα κατασκευαστεί όπως περιγράφεται πιο κάτω. • Θα απομακρυνθούν τα μπάζα από την μάντρα και τους χωματισμούς που έχουν καθίζηση • Θα εκσκαφτεί μια τάφρος με ενιαία κλίση σε μήκος 50,00 m παράλληλα με την περιτοίχιση του κοιμητηρίου η οποία θα επενδυθεί με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο ελαφρά με δομικό πλέγμα. • Θα επιχωθεί προσωρινά το σημείο της υπάρχουσας καθίζησης εσωτερικά και εξωτερικά του κοιμητηρίου με επιλεγμένο κοκκώδες υλικό και θα συμπυκνωθεί το δυνατόν. • Θα διαστρωθεί τμήμα της οδού μήκους 50,00m με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα. Επίσης: • θα γίνει κατασκευή τοιχίου μήκους 20,00m με βαθιά θεμελίωση ώστε να πακτωθεί σε στέρεο (το δυνατόν) υπόβαθρο για το λόγω αυτό το ύψος του θα είναι μεγαλύτερο από τα 2,00m. • Θα επιχωθεί ο χώρος εξωτερικά του νέου τοιχίου και θα διαμορφωθεί κατάλληλη κλίση για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από την περίφραξη του κοιμητηρίου. • Θα επιστρωθεί ο χώρος έξω από το νέο τοιχίο με σκυρόδεμα ελαφρά οπλισμένο ώστε να μην γίνεται διείσδυση των όμβριων υδάτων. • Θα αποκατασταθούν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και η μεταλλική θύρα στην αρχική τους μορφή. Επίσης: • θα γίνει εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση νέου αγωγού προς αντικατάσταση του παλαιού τσιμεντοσωλήνα ο οποίος έχει πολλές διαρροές και δημιουργεί πρόβλημα στο κοιμητήριο. • Θα τοποθετηθεί αγωγός δομημένου τοιχώματος SN4 σε διαμέτρους όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. • Θα γίνει επίχωση του ορύγματος σταδιακά με την κατάλληλη συμπύκνωση χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαβαθμισμένα προϊόντα εκσκαφών και θραυστό αμμοχάλικο. • Θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια συνδέσεως ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του νέου κλάδου. • Θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία θα αποχετεύουν στο καινούργιο φρεάτιο σύνδεσης που θα κατασκευαστεί στην αρχή του νέου κλάδου. Το έργο εκτελείται με την κατεπείγουσα διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση και σκοπό έχει ,αφενός να αποκατασταθούν οι ζημίες που έχει υποστεί το κοιμητήριο και αφετέρου να προστατευτεί από αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα στο μέλλον.