Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΑΧ. ΔΝΣΗ :Αγ. Σπυρίδωνος 1 Βόνιτσα,

Τ.Κ.: 30002

ΤΗΛ.: 26430-23106

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Πανταζή

Email : [email protected]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

· Θέση Μέγα Δέντρο , Μεδεώνος 14.599,98τμ

· Θέση Τσουραρι , Μεδεώνος 6.588,14 τμ

· Θέση Ντζερος – Ζαρωμαρω Μεδεώνος , 38.777,43 τμ

· Θέση Βαμβακια Μεδεώνος , 12.354,89 τμ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου) που βρίσκεται στις θέσεις

· Θέση Μέγα Δέντρο , Μεδεώνος 14.599,98τμ

· Θέση Τσουραρι , Μεδεώνος 6.588,14 τμ

· Θέση Ντζερος – Ζαρωμαρω Μεδεώνος , 38.777,43 τμ

· Θέση Βαμβακια Μεδεώνος , 12.354,89 τμ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Ακτίου Βόνιτσας, Αγ.Σπυριδωνος 1, ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα επαναληφθεί την 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο. Στην Δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο Δημότες- κάτοικοι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όσοι οφείλουν στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα.

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31/10/2021

Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 500,00 €.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού σαράντα ευρώ (50,00 € ) υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ