Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βόνιτσα,18/6/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Αριθ. πρωτ. :6705

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 30002Mail: [email protected]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση Δημοτικού βοσκοτόπου στην θέση Μεσοβούνι της Τ.Κ. Μοναστηρακίου.

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη:

1) την παρ. 1 του αρ. 5 του Β.Δ. 24-9/20.10.58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3955/2011.

2) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81),

3)τις διατάξεις του Ν. 3463/06 άρθρο 192 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»,

4)τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.

5)Tην με αριθ.41/2021(ΑΔΑ:ΨΨ2ΧΩ6Ζ-5ΡΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση Δημοτικού βοσκοτόπου στην θέση Μεσοβούνι της Τ.Κ Μοναστηρακίου.

6)Την με αριθ.133/2021(ΑΔΑ:Ω8Ν6Ω6Ζ-ΓΣΑ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτιση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού βοσκοτόπου στη θέση Μεσοβούνι της Τ.Κ Μοναστηρακίου.

7)Την με αριθ.5/2021(ΑΔΑ:ΨΞΤΠΩ6Ζ-8ΡΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμουγια το έτος 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτική Δημοπρασίαπλειοδοτική,φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού βοσκοτόπου στη θέση Μεσοβούνι της Τ.Κ Μοναστηρακίου έκτασης τετρακοσίων εβδομήντα(470)στρεμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 1. Διενέργεια Δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα(πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)την 24ηΙουνίου 2021 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα11.00π.μ έως 11.30 π.μ

ΑΡΘΡΟ 2. Διάρκεια εκμίσθωσης.

Η εκμίσθωση θα διαρκέσει 3 χρόνια και συγκεκριμένα θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση του χώρου.

ΑΡΘΡΟ 3

Κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.919,45 ευρώ κατ ́ έτος πλέον τελών χαρτοσήμου & Ο.Γ.Α. 3,6% και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως αναλογικά με τον δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Το παραπάνω αναφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα λογίζεται στην δημοπρασία σαν πρώτη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφος. Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 10 του Ν. 4351/2015, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5

Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δημοπρασία:

Ι.Αν δεν καταθέσει στην επιτροπή που διενεργεί την δημοπρασία ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου, Ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζες ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράςτων 1.919,45 ευρώ και για ολόκληρη την διάρκεια της μίσθωσης, η οποία επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγυητικής για την τήρηση των όρων της σύμβασης η οποία είναι ίση με το παραπάνω ποσοστό (1/10) αλλά επί του επιτευχθέντος από τη δημοπρασία μισθώματος.

ΙΙ. Θα πρέπει να καταθέσει στη αρμόδια επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά:i.Φορολογική ενημερότητα,ii.Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο,

iii.Δημοτική ενημερότητα του εγγυητή περί μη οφειλής του στο Δήμοiv.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ότι:

1.έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

2.ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος

3.τον αριθμό των ζώων που θα εισάγει στο δημοτικό βοσκότοπο

4.ότι έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση του μίσθιου και των ορίων του κατά το χρόνο παραλαβής χωρίς καμία αξίωση και ότι γνωρίζει τις απαγορευτικέςδιατάξεις που ισχύουν για τους βοσκότοπους

v.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

vi.Μητρώο κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως

vii.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας .

ΑΡΘΡΟ 6 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του πλειστηριασμού, στην οποία πρέπει να προσκομίσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ότι πλειοδοτεί για τον εαυτό του.

ΑΡΘΡΟ 7Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 8Ο τελευταίος πλειοδότηςυποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίο θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 10. Προθεσμία καταβολής μισθώματος.Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μια ετήσια δόση. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης και οι άλλες την 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους των ετών της εκμίσθωσης.Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ως και κάθε άλλη σχετική με τη μίσθωση δαπάνη ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού ή του Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως την παρούσα μίσθωση, να αποβάλλει τον μισθωτή από το μίσθιο και να ζητήσει την άμεση απόδοση του μισθίου, κατά τη σχετική νόμιμη διαδικασία, όπως επίσης και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτησητης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείτε δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο γιατην μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.ΑΡΘΡΟ 12 Ο Δήμος δεv ευθύνεται έναντι τoυ μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση τoυ μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. ΑΡΘΡΟ 13 Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 14Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και την οποία γνωρίζει ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας και συνεπώς δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση ή την λύση του μισθώματος. ΑΡΘΡΟ 15 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 16 Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 17 Σε περίπτωση που ο Δήμος χρειασθεί για δικές του ανάγκες το μίσθιο ο εκμισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από αυτό εντός τριμήνου χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 18 Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης εις τρίτον υπό του μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 19 Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στη Βόνιτσα, στο γραφείο της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, στην ιστοσελίδα«Διαύγεια» και την ιστοσελίδα του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 20 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ 270/81. ΑΡΘΡΟ 21 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, κ. Στάχτιαρης Βασίλειος τηλ.2643029047 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .