Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας π ρ ο σ κ α λ ε ί και κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»

προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),