Δήμος Ακτίου Βόνιτσας


Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε
ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο.


Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την 69/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για
απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού
αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις
εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και
αριθμό ημερομισθίων:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 20


ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ
Ν.2527/1997)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ : 5 ΑΝΑ ΜΗΝΑ


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
    ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου
    Ακτίου-Βόνιτσας (Δ/νση: Επ. Δεληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360114) εντός τριών (3)
    ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Διαδίκτυο και αρμόδιος υπάλληλος
    για την παραλαβή είναι η κ. Θεοδώρου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ