Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

· Θέση Γρουσπες , Μεδεώνος 24.000,00 τ.μ.

· Θέση Κρανιδια , Μεδεώνος 9.678,14 τ.μ.

· Θέση Σκυλοπνιχτη Μεδεώνος , 12.000,00 τ.μ.

· Θέση Χαλικι – Ξαλακωμα Μεδεώνος , 9.001,04 τ.μ.

· Θέση Κουματσουλι ,Μεδεώνος ,6.000,00 τ.μ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Λαμβανοντας υποψιν :

· Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Π. . 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) 2. Το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006

· Την υπ΄ αριθ. 10/2021 απόφαση του ΔΣ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας σχετικά με την « Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης αναγκαιότητας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, σχολική περιουσία του Γυμνάσιο Κατούνας», η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ:ΨΨΖΦΟΞ69-ΞΒΓ

· Την υπ΄ αριθ. 11/2021 απόφαση του ΔΣ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσα, περί Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου του Γυμνασίου Κατούνας στις θέσεις «Γρουσπες» , «Κρανιδια» , «Σκυλοπνιχτη» , «Χαλικι -Ξαλακωμα», «Κουματσουλι» η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ψ2ΑΛΟΞ69-ΧΙΠ

· ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 )

· Άρθρο 195 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ )

· Τις διατάξεις της υπ’αριθμ.8440/24-02-2011 απόφαση της ΥΠ.ΕΣ.Η.Δ , που αφορά την λειτουργία των σχολικών επιτροπών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

· Τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Σχολικών Επίτροπων προκειμένου για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία αυτών,

· την ανάγκη εκμίσθωσης των κάτωθι αγροτεμαχίων τα οποία αποτελούν σχολική περιουσία του Γυμνασίου Κατούνας και επιπλέον έσοδο για αυτό ,

· το γεγονός ότι δεν προκύπτουν δαπάνες, πέραν της δημοπρασίας ως διαδικασίας καθ’ αυτής για την Σχολική Επιτροπή , αλλά η μίσθωση αποτελεί έσοδο για το Γυμνάσιο Κατούνας

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου) που βρίσκεται στις θέσεις

· Θέση Γρουσπες , Μεδεώνος 24.000,00 τ.μ.

· Θέση Κρανιδια , Μεδεώνος 9.678,14 τ.μ.

· Θέση Σκυλοπνιχτη Μεδεώνος , 12.000,00 τ.μ.

· Θέση Χαλικι – Ξαλακωμα Μεδεώνος , 9.001,04 τ.μ.

· Θέση Κουματσουλι ,Μεδεώνος ,6.000,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Ακτίου Βόνιτσας, Αγ.Σπυριδωνος 1, ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα επαναληφθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο. Στην Δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο Δημότες- κάτοικοι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όσοι οφείλουν στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα.

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31/10/2021

Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 300,00 € ανά αγροτεμάχιο.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού τριάντα ευρώ (30,00 € ) υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ