Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε
ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Νοέμβριο.
Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την 69/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για
απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού
αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή
εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
20 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ
Ν.2527/1997)
5 ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 4. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού.
  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου
  Ακτίου-Βόνιτσας (Δ/νση: Επ. Δεληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360114) εντός τριών (3)
  ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Διαδίκτυο και αρμόδια υπάλληλος
  για την παραλαβή είναι η κ. Θεοδώρου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΒΙΤΣΑΣ