Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΒΟΝΙΤΣΑ 29/12/2021   

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                        Α.Π.:17600  

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                 

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 300 02                                                

Τηλέφωνο:2643360117-116-109                                    ΠΡΟΣ:

FAX:26430 22556                                          1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                        2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας

ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσα πρόσκληση συμμετοχής σε «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

    Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα  11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, και σύμφωνα με την αρίθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Αποδοχή Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 173.181,23 ευρώ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το έτος 2021.

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ   

Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, καθώς αφορά την πίστωση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 28/12/2021 ποσού ύψους 173.181,23 ευρώ και λήξη οικονομικού έτους. Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί με την διαδικασία «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ».

Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(e-mail:gram.dim.symvoulio@1258.syzefxis.gov.gr) για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση, για τη συζήτηση των θεμάτων και για τη ψήφο σας.