Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα     29-12-2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                          Α.Π.: 17578

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                 

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 300 02                                                 

Τηλέφωνο:2643360129                                                          ΠΡΟΣ:

                                                                      1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                       2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» – επανάληψη Συνεδρίασης (2η εξ’ αναβολής) λόγω έλλειψης απαρτίας.

     Μετά την ματαίωση της κατά την 29η Δεκεμβρίου 2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς  συνεδρίασης του Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.3921/28-12-2021 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε για την συμμετοχή σας σε νέα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις  30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη με έναρξης 11:00π.μ. και με ώρα λήξης 12:00π.μ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

  1. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020.
  2. Λήψη απόφασης για την επανεκμίσθωση Δημοτικού αγρού εκτάσεως 53,20 στρεμμάτων στη θέση «Ξηρόλακος» της Τ.Κ. Βόνιτσας.
  3. Λήψη απόφασης για την επανεκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Πάλαιρο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
  4. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών (ΚΠΚ) έτους 2021.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (140/2021 & 107/2021 αποφάσεις Δ.Σ).
  7. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 – Τακτοποιητική.
  8.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

  Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ λόγω λήξης του οικονομικού έτους και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή  λειτουργία του Δήμου.

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ   

Παρακαλείστε την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021  και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. να μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected] ) για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση για τη ψήφο σας σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 12:00 π.μ. θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

2. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e– mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.