Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Κωδικός NUTS: GR 631.

Το έργο θα εκτελεστεί σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κωδικός CPV: 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών