Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την 94/2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για
απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού
αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή
εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.