Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 199.000,00 € (ME  Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τη  μελέτη του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.