Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ 6002315, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας που εδρεύει στην Βόνιτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας, Εμμανουήλ Δεληγιώργη, Παραλία Βόνιτσας, Τ.Κ. 30002, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 09/05/2024 και λήγει 20/05/2024

Δείτε στα Σχετικά Αρχεία τα συνημμένα έγγραφα