Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
διάρκειας πέντε (5) μηνών για κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
ΠΕΝΤΕ (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
ήτοι έως και την 16/05/2024.