Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας  σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 7330/17-05-2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ44ΠΩ6Ζ-Γ9Σ) προτίθεται να υλοποιήσει το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημ. Σχολείο Παλαίρου και Δημοτικών κτιρίων»,με CPV 45259900-6 :Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).