Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος Μυρταρίου Βόνιτσας  μετά την εκτέλεση των έργων που αφορούν στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής» με Κωδικό (MIS) 5131887, με εκτιμώμενη αξία 73.160,00€ (με ΦΠΑ) σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 45/2023 απόφαση, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
espd-request-v2(2) 24 Απριλίου 2023 09:45 222 KB 107
espd-request-v2_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 89 KB 82
XRONODIAGRAMMA_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 759 KB 88
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ signed 24 Απριλίου 2023 09:45 988 KB 104
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_SIGNED 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 73
Περίληψη_Διαύγεια(ΑΔΑ.ΨΤΡΠΩ6Ζ-ΖΛ8) 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 72
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 1.014 KB 80
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 88