Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας  προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
23PROC013316259_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 2 MB 83
23PROC013316955_ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 2 MB 84
espd-request-v2 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 222 KB 72
espd-request-v2_signed 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 115 KB 79
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 841 KB 75
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ.6Δ3ΧΩ6Ζ-Ε72) 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 1 MB 81
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 863 KB 74
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 956 KB 74
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 1 MB 76
Τεχνική ΕΚΘΕΣΗ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 899 KB 87